CAUSTIC SODA - NaOH 32.45% - CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TM GROW