ACID LACTIC - C3H6O3 - CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TM GROW